Thư của Albert Einstein gửi con gái về một nguồn sức mạnh vô hình

A letter from Albert Einstein to his

daughter: about The Universal Force

which is LOVE

Một lá thư gửi từ Albert Einstein cho con gái của ông nói về Nguồn Lực chi phối Vũ Trụ chính là TÌNH YÊU.

 

In the late 1980s, Lieserl, the daughter of the famous genius, donated 1,400 letters, written by Einstein, to the Hebrew University, with orders not to publish their contents until two decades after his death. This is one of them, for Lieserl Einstein.More can be found about Lieserl here

 

Vào cuối năm 1980, Lieserl, con gái của nhà khoa học thiên tài Abert Einstein đã quyên cho Đại học Hebrew 1,400 lá thư được viết bởi chính Einstein, với một yêu cầu không được công bố nội dung cho đến ít nhất 2 thập kỷ sau khi ông mất. Đây là một trong số những bức thư đó, do Einstein gửi con gái của mình.

 

…”When I proposed the theory of relativity, very few understood me, and what I will reveal now to transmit to mankind will also collide with the misunderstanding and prejudice in the world.

 

…”Khi cha đưa ra thuyết tương đối, rất ít người có thể hiểu được cha, và điều mà ta sẽ tiết lộ ngay đây để giúp cho chúng ta sáng tỏ hơn về loài người và cũng sẽ không dễ dàng được chấp nhận bởi nhiều người.

I ask you to guard the letters as long as necessary, years, decades, until society is advanced enough to accept what I will explain below.

 

Cha yêu cầu phải cất giữ cẩn thận những lá thư này càng lâu càng tốt, hàng năm, hàng thập kỷ, cho đến khi nhận thức của xã hội phát triển đủ đến mức có thể chấp nhận được những gì mà ta sẽ giải thích dưới dây.

There is an extremely powerful force that, so far, science has not found a formal explanation to. It is a force that includes and governs all others, and is even behind any phenomenon operating in the universe and has not yet been identified by us. This universal force is LOVE.

 

Có một nguồn sức mạnh tuyệt đối, mà cho đến nay, khoa học vẫn chưa tìm ra cách để lý giải một cách hợp lý. Đó là một loại lực mà nó bao gồm và chi phối tất cả các loại lực khác, và thậm chí điều khiển cả những hiện tượng xảy ra trong vũ trụ mà con người vẫn chưa xác định được. Nguồn lực đó chính là TÌNH YÊU.

When scientists looked for a unified theory of the universe they forgot the most powerful unseen force.

 

Khi các nhà khoa học tìm kiếm một lý thuyết phổ quát về vũ trụ, họ đã quên không để ý đến những loại lực vô hình.

Love is Light, that enlightens those who give and receive it.

 

TÌNH YÊU là Ánh sáng, để thắp sáng bất cứ ai đó nhận nó.

 

Love is gravity, because it makes some people feel attracted to others.

 

Tình yêu là trọng lực, bởi nó khiến cho mọi người cảm thấy bị hút bởi người khác.

Love is power, because it multiplies the best we have, and allows humanity not to be extinguished in their blind selfishness. Love unfolds and reveals.

 

Tình yêu là sức mạnh, bởi vì nó làm gia tăng gấp bội những cái tốt nhất mà chúng ta có, và nó cho phép con người không bị cô lập bởi sự tăm tối do lòng ích kỷ. Tình yêu hé mở và giải phóng tất cả.

For love we live and die. Love is God and God is Love.

 

Vì tình yêu chúng ta sống và chết. Tình yêu chính là CHÚA và CHÚA là Tình yêu.

This force explains everything and gives meaning to life. This is the variable that we have ignored for too long, maybe because we are afraid of love because it is the only energy in the universe that man has not learned to drive at will.

 

Nguồn lực này giải thích tất cả mọi thứ và mang ý nghĩa đến cho cuộc sống. Đây chính là tham số mà chúng ta đã bỏ qua (không tính đến) một thời gian dài, có thể bởi vì chúng ta sợ Tình yêu vì đó là nguồn năng lượng duy nhất trong vũ trụ mà con người không được học và không điều khiển được.

To give visibility to love, I made a simple substitution in my most famous equation. If instead of E = mc2, we accept that the energy to heal the world can be obtained through love multiplied by the speed of light squared, we arrive at the conclusion that love is the most powerful force there is, because it has no limits.

 

Để hiểu rõ hơn về tình yêu, ta làm một phép thay thế trong phương trình nổi tiếng của ta. Nếu thay cho E=mc2, chúng ta chấp nhận rằng năng lượng để hàng gắn thế giới có thể thu được thông qua Tình yêu nhân với tốc độ ánh sáng bình phương, chúng ta sẽ đi đến một kết luận rằng tình yêu là sức mạnh lớn nhất trong thực tại, vì nó không có giới hạn.

After the failure of humanity in the use and control of the other forces of the universe that have turned against us, it is urgent that we nourish ourselves with another kind of energy…

 

Sau những thất bại của con người trong việc sử dụng và kiểm soát những nguồn lực khác của vũ trụ và khiến chúng quay trở lại chống lại chúng ta, thì một điều cấp thiết là chúng ta cần phải tự nạp cho mình một nguồn năng lượng khác…

If we want our species to survive, if we are to find meaning in life, if we want to save the world and every sentient being that inhabits it, love is the one and only answer. Perhaps we are not yet ready to make a bomb of love, a device powerful enough to entirely destroy the hate, selfishness and greed that devastate the planet.

 

Nếu chúng ta muốn loài của mình được tồn tại, nếu chúng ta muốn tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống, nếu chúng ta muốn cứu thế giới và tất cả những…., Tình yêu là nguồn năng lượng và câu trả lời duy nhất. Có lẽ chúng ta đã không sẵn sàng để chế tạo Bom tình yêu, một công cụ mạnh mẽ đủ để phá huỷ hoàn toàn sự thù hận, ích ỷ và tham lam đang phá huỷ hành tinh này.

However, each individual carries within them a small but powerful generator of love whose energy is waiting to be released.

 

Tuy nhiên, mỗi cá nhân riêng lẻ chúng ta đang mang trong mình một lượng nhỏ nhưng cũng đủ mạnh để tạo ra tình yêu và toàn bộ nguồn năng lượng này đang chờ đợi để được giải phóng.

When we learn to give and receive this universal energy, dear Lieserl, we will have affirmed that love conquers all, is able to transcend everything and anything, because love is the quintessence of life.

 

Khi chúng ta học để cho đi và đón nhận nguồn năng lượng này, Lieserl thân yêu, chúng ta đã ghi nhận rằng Tình yêu có thể chiến thắng được tất cả, nó có thể chuyển hoá tất cả mọi thứ, bất cứ thứ gì vì tình yêu chính là … của cuộc sống.

I deeply regret not having been able to express what is in my heart, which has quietly beaten for you all my life. Maybe it’s too late to apologize, but as time is relative, I need to tell you that I love you and thanks to you I have reached the ultimate answer! “.


 

Cha thực sự rất hối tiếc vì đã không thể diễn đạt được điều đang diễn ra trong trái tim ta, điều mà đã âm thầm dành tặng cho con trong suốt cuộc đời của cha. Có thể đã quá trễ để xin lỗi, nhưng vì thời gian cũng là tương đối, nên cha thấy cần phải nói với con rằng cha yêu con và cám ơn con vì đã giúp cha tìm ra được câu trả lời tuyệt đối.

Your father Albert Einstein

 

Cha của con Albert Einstein

 

Người dịch: Nguyễn Quang Ngọc  

With Love & Gradtitude.

 

About the Author Quang Ngoc

Leave a Comment:

3 comments
Xuân Quang says 19 December, 2015

e muốn mua 2 cuốn sách The Secret của tác giả Rhonda Byrne thì mua được không anh.e ở Hà Nội 098.113.33.23

Reply
Xuân Quý says 5 April, 2016

Xin cảm ơn Thầy Nguyễn Quang Ngọc

Reply
Add Your Reply