Vừa nối thành công 02 account Infusionsoft với nhau

Mấy hôm nay loay hoay dịch chuyển dữ liệu từ Account CBTP sang account TTB, loay hoay tự hỏi. Chả lẽ mình phải Export dữ liệu từ nơi này ra rồi Import vào account kia, như vậy thì sẽ rất cực và thủ công. Phải có cách nào để chuyển dữ liệu từ Account này qua account khác chứ. Vì trong cùng một nền tảng mà.

Và sau một hồi mày mò học hỏi rồi lại mày mò, cuối cùng cũng tìm ra được giải pháp, mọi người tham khảo nhẻ.

Bước 1:

Trong tài khoản “sending”, vào mục Admin -> Settings -> Relationships.  Tại đây bạn sẽ điền thông tin account (app name) và mã API key, những thông số này bạn sẽ lấy từ tài khoản nhận ở phần Admin -> Settings -> Application -> Encrypted Key.

Bước 2:

Khi bạn đã lưu thông tin trong phần relationship, vào mục Admin -> Settings -> Lead Distribution Rules.  Tại đây bạn sẽ đặt tên cho nguyên tắc chuyễn dữ liệu và xác định hình thức chuyển. Sau đó bạn chọn mục relationship mà bạn đã cài đặt ở phần trước.

Ở dứoi mục “Rule Type” phương án tốt nhất là chọn “Always true”. Bạn có thể xác định khi nào và bằng cách nào thì nó được gọi ra trong Campaign hay trong Action Sets.

Step 2

Bước 3:

Trong tài khoản “receiving” , thiết lập một “Action Set” để chạy khi một lead được chuyển qua từ account  “sending” . Vào mục CRM -> Settings -> Action Sets. Tạo một Action Set mới và sử dụng Action Set này để kích hoạt tag mà nó sẽ bắt đầu một chuỗi trong  Campaign.

Ghi lại ID của Action Set.  Bạn có thể tìm thấy khi nhìn vào danh sách các Action Sets.  Copy ID của Action Set bạn vừa tạo.

Bước 4:

Quay lại tài khoản “sending” và tạo một Action Set. Trong Action Set, bạn chỉ tạo ra một action “Distribute record to another Infusionsoft application”. Sau đó chọn relationship bạn đã thiết lập trước đó và điền Action Set ID “receiving” mà bạn vừa mới thiết lập.

Step 4

Khi  Action Set được tạo và lưu lại. Bạn có thể kích hoạt chuyển dữ liệu từ account này sang account khác.

Tìm hiểu thêm: http://help.infusionsoft.com.vn

About the Author Ngoc Nguyen Quang

Leave a Comment: